Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako podstawowe zadanie oświaty dorosłych. Andragogika jest to nauka o celach, treściach, formach, metodach, technikach i zasadach kształcenia, wychowania, uczenia się, samokształcenia i samowychowania ludzi dorosłych, bada więc proces wychowania ludzi dorosłych z punktu widzenia znaczenia tego procesu dla przygotowania ludzi do pracy, nauki, twórczości, życiaContinue Reading

Biopsychiczne przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci. Kiedy dziecko przychodzi do szkoły po raz pierwszy, ma ono już swoją „przeszłość”, jest już pod wieloma względami tak lub inaczej ukształtowane. Od ukształtowania tego zależeć będą w poważnym stopniu jego postępy w nauce. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wyniki nauczania uzyskiwane przez ucznia, jegoContinue Reading

Alkoholizm jako groźne zjawisko z kręgu patologii społecznej Nadużywanie środków, wpływających na zmianę nastroju lub świadomości, alkoholu czy też narkotyków nieodmiennie i trwale związane jest z historią ludzi. Już od okresu neolitu, kiedy to nastąpiła samoistna destylacja, dokonana przez naturę, alkohol zajmuje poczytne miejsce w używkach. Początkowo wino i piwoContinue Reading